ทิศทางการ หางานทํา ในยุคปัจจุบัน

การกำหนดทิศทางการ หางานทํา ในยุคปัจจับันที่มีการแข่งขันทางด้านตลาดแรงงานค่อนข้างสูง การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทักษะหรือความชำนาญในด้านการทำงาน ตลอดจนการสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้สมัครงานหรือพนักงานที่ดีแก่องค์กร การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาจจะเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการฝึกอบรม การปฐมนิเทศ หรือการสัมมนานอกสถานที่ก็ตาม เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้น สามารถปฏิบัติงานได้เต็มกำลังความสามารถ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรได้กำหนดไว้ ดังนั้นข้อมูลการสรรหาพนักงานขั้นพื้นฐาน ต้องมีความทันสมัย ทันต่อเหตุการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเสริมสร้างและพัฒนากำลังของพนักงานได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการวางระบบเพื่อพัฒนาข้อมูล สนับสนุนการทำงานขององค์กรอีกด้วย การที่องค์กรมีการมุ่งเน้นการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กร การพัฒนาพนักงานในด้านทักษะที่จำเป็นในการทำงาน เพื่อให้การทำงานสามารถพัฒนาและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ และสามารถนำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรสูงสุด ดังนั้นการแสวงหาแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกอยากทำงานเต็มความสามารถ จึงเป็นหน้าที่ในการวางแผนของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การกำหนดความพึงพอใจให้เป็นไปตามนโยบายการทำงานที่องค์กรกำหนด โดยมุ่งไปที่เป้าหมายที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ กุญแจสำคัญในการทำให้ธุรกิจดำเนินงานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมต้องคำนึงถึงคุณภาพและศักยภาพในการทำงานของพนักงาน การวางกำลังคนที่เหมาะสมกับงานนั้น เป็นสิ่งที่จะสร้างโอกาสในการพัฒนาให้องค์กรประสบความสำเร็จ

สิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนการ หางานทํา มีดังนี้

การวางแผนและวิเคราะห์วางกำลังคนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการงานอย่างเหมาะสม มาช่วยในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันหลายองค์กรมีการพัฒนาแนวความคิดการวางระบบการทำงานของพนักงานให้มีการเปิดกว้างมากขึ้น และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการนำมาช่วยสรรหา พัฒนา วางระบบ หรือประเมินผลการทำงานก็ตาม การผลักดันรูปแบบการทำงานออกมาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ดีขึ้นและสามารถทำงานตามกรอบแนวคิดที่ได้รับมอบหมายได้ การเปลี่ยนแปลงที่รวมเร็วของสถานะการโลกในปัจจุบัน มีหลากหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำงานไม่มากก็น้อย

ดังนั้นการวางแผนเพื่อปรับกลยุทธ์รองรับการเติมโตของธุรกิจ จึงจำเป็นต้องเฟ้นหาบุคลากรหางานทำที่มีศักยภาพในการทำงาน เข้ามาร่วมทำงานและเป็นแรงผลักดันให้แก่องค์กร การออกแบบโครงสร้างการทำงานของบุคลากรอย่างเหมาะสม ถือเป็นการกำหนดเป้าหมายในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความชัดเจน การออกแบบโครงสร้างการทำงานจะต้องคัดสรรคนที่มีความสามารถด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานในทีม จะเห็นได้ว่าโครงสร้างการทำงานมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่การนำเอามาปรับใช้ของแต่ละองค์กรให้มีลักษณะและความสัมพันธ์กันอย่างไร การคัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน เหมาะกับความสามารถเป็นสิ่งที่ดี เพราะผลที่ได้ก็จะมีความสำเร็จรวดเร็วขึ้น การส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน ช่วยเพิ่มโอกาสให้พนักงานทุกคนได้แสดงความสามารถและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อีกด้วย

ดังนั้นองค์กรต่างๆ ควรส่งพนักงานไปศึกษาหาความรู้หรืออบรมทางด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการทำงานอย่างมีระบบ ตามเป้าหมายที่ได้ทำการตั้งไว้ การสร้างมาตรฐานในการพัฒนาพนักงาน การเรียนรู้ทักษะต่างๆ ในการจัดลำดับความสำคัญของการทำงาน เพื่อเอื้ออำนวยต่อการหางานทำได้อย่างดี จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้การแข่งขันการหางานในตลาดแรงงานค่อนข้างมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นการหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมให้กับตัวเองอยู่เสมอ จึงเหมือนเป็นแรงผลักดันในการที่จะทำให้คุณพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง เพื่อที่จะสร้างผลงานต่อยอดการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตำแหน่งได้ ดังนั้นไม่แปลใจเลยที่ปัจจุบันมีคนว่างงานเป็นจำนวนมาก

 

เนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่มีการพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเองมากขึ้น คือการเติมเต็มช่องโหว่ให้เต็ม การเชื่อมโยงความสนใจในอาชีพและตำแหน่งงานที่มีความต้องการแตกต่างกันอาจมีความคาดหวังจากการหางาน เพราะฉะนั้นการพัฒนาขีดความสามารถที่จะช่วยให้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตนเอง